Dernek Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Logosu ve Merkezi:
Madde 1
1.1-Derneğin Adı: “TÜM ATIK VE ÇEVRE YÖNETİMİ DERNEĞİ”dir.
1.2-Derneğin kısa adı “TAYÇED.” dir.
1.3-Derneğin merkezi İstanbul’dur.
1.4-Derneğin Şubesi yoktur. Genel Kurul Kararı ile başka illerde temsilcilik açılabilir.
1.5-Dernek logosu, Yönetim Kurulu teşkil ettikten sonra, bu kurul tarafından alınan bir kararla oluşturulur. Yönetim Kurulu’nun izni olmadan üyeler dışında dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Derneğin Amacı:
Madde 2- Dernek, iştigal konuları endüstriyel atıklar ve enerji üretimi amacıyla diğer atıkların yönetilmesi olan ve mer’i mevzuat çerçevesinde lisanslı olarak faaliyette bulunan Tüzel kişilerin bir araya gelerek, ülkemizde çevre duyarlılığını artırmak, iştigal konuları çerçevesinde atık yönetimi sektörünü geliştirmek, rekabet hukuku ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla üyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, etkin atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

Dernek Faaliyetleri:
Madde 3- Dernek amaçlarına ulaşmak için şu faaliyetleri yürütür.
3.1-Amacına uygun olarak atık yönetimi sektörünün etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
3.2-Kurs, seminer, konferans, fuar, ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, düzenlenenlere katılmak,
3.3-Amacına yönelik, gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda makale, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, yazılı ve görsel medya ve interneti amaçları doğrultusunda kullanmak, web sayfası oluşturarak derneği tanıtmak ve çalışmalarını paylaşmak, derneğin yayın organlarına reklam almak, reklam vermek, sponsor olmak.
3.4-Uygun bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
3.5-İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek, işlettirmek, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermek,
3.6-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence vb. sosyal etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
3.7-Dernek faaliyetleri için, ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
3.8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf ve federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona ve vakıfa katılmak,
3.9-Yasal usül ve esaslar çerçevesinde uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki benzer faaliyetlerde bulunan dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
3.10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile, faaliyet alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
3.11-Gerekli görülen yerlerde, dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
3.12-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşları ve bilimsel kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak, plâtformlar ve ihtiyaca göre alt komiteler oluşturmak,
3.13-Genel olarak çevre kirliliği ve atık maddelerle ilgili haber ve olayları takip etmek ve bu konularla ilgili olarak, atığın oluşumundan nihai bertarafına kadarki fiili, prosedürel ve hukuki süreçleri başta üyeleri olmak üzere kamu otoriteleri, basın ve kamuoyu ile paylaşmak,
3.14-Atık Yönetimi süreçleri ile ilgili uygulamadaki sorunları araştırarak gereken idari ve yasal düzenlemeler konusunda, resmi merciler ve diğer ilgililer nezdinde öneri ve katkıda bulunmak.
3.15-Aynı zamanda bir düşünce kuruluşu olarak, sektörün yurtiçi ve yurt dışındaki teknolojik gelişimini izler, sektöre yönelik bilimsel, teknik, istatistikî ve sosyo ekonomik politikaların kısa orta ve uzun vadede, çevreye olabilecek etkileri üzerine araştırmalar yapmak, yaptırmak; izlenmesi gereken ulusal ve uluslararası çevre/atık politika ve stratejileri ile ilgili düşünce, çalışma ve önerilerini raporlayarak, ilgili kamu otoritelerine sunmak, üyelerini ve toplumu bilgilendirmek,
3.16-Ulusal ve ülkemizi de ilgilendiren uluslararası çevre konularıyla, Atık Yönetimi sektörünün güncel ihtiyaçlarına uygun politikalar üretmek, mevcut uygulamaları incelemek, geliştirmek, bunları ilgililerle ve kamuoyu ile paylaşmak.
3.17-Türkiye ve Dünya’daki sektörel gelişmeleri takip etmek, yayınlamak, atık sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda toplantılar ve eğitim çalışmaları düzenlemek ve üyelerini bilgilendirmek, üniversiteler ve bilimsel kuruluşlar ile amaç ve faaliyet konularına uygun işbirliği yapmak.
3.18-Dernek üyelerinin meşru hak ve menfaatlerini korumak, üyelerini sektör ile ilgili konularda bilgilendirmek, kamusal, ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek,
3.19-Amaç ve hizmet konuları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili diğer hizmetleri yapmak, etkinliklerde bulunmak,
3.20-Mevzuata uygun yardım ve bağış almak ve vermek, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, veya olanlara katılmak veya katkı vermek,

Yasak Faaliyetler:
Madde 4
Dernek aşağıdaki konularda faaliyette bulunamaz.
4.1- Siyasi faaliyetler
4.2- Sendikalarla toplu sözleşme görüşmeleri
4.3- Üyelerinin kendi işleri ile ilgili belirlediği fiyat, uygulama koşulları vb ticari davranışlar hakkında, mevzuata aykırı bir durum olmadığı sürece, yönlendirme yapmaz, telkinde bulunmaz.
4.4- Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve yargı organlarının kararlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaz.
4.5.- Meri mevzuatın açıkça yasakladığı diğer faaliyetler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:
Madde 5
Derneğin Asli ve Fahri olmak üzere 2 tür üyesi vardır.
5.1 Asli Üye:
5.1.1-Derneğin asli üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca asli üyeliğe kabul edilen tüzel kişilerdir.
5.1.2-Derneğin amaçlarını kabul eden ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre ve dernek üyelik koşullarına uygun tüzel kişiler, en az 2 (iki) asli üyenin referansı ile üye olmak için başvurabilirler.
5.1.3-Üyelik başvurusu üyelik formu doldurularak yapılır. Yönetim Kurulu, başvuruları en geç 30 gün içerisinde, üyeliğin kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.
5.1.4-Derneğe asli üye kabulünde, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun onayı gereklidir. Başvurusu kabul edilen kişi, dernek giriş ve yıllık ödentisini, iş bu tüzüğün 5. Bölümünde belirtilen usule uygun olarak ödediğini gösteren banka dekontu ve kayıt için gerekli diğer belgeleri ibraz ettikten sonra, dernek kayıt defterine kaydedilir. Reddedilmesi durumunda Kişi, reddedilme gerekçelerini giderse bile, başvuru tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak davet edilmediği sürece, 1 yıl geçmeden üyelik için tekrar başvuramaz.
5.1.5-Tüzel kişiyi, kendi yetkilendirme usullerine göre dernek faaliyetleri ile ilgili tam yetkilendirilmiş 1 (bir) kişi temsil eder. Firma, temsilcisinin herhangi bir nedenle değişmesi halinde, yeni temsilcisini yazılı olarak derneğe bildirilir.
5.1.6-Asli üyeler, aralarında herhangi bir ayrım yapılmaksızın, Genel Kurulda oy kullanmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Asli üyeler her genel kuruldan önce, kendisini temsilen oy kullanacak temsilcisini yazılı olarak Derneğe bildirir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye temsilcisi, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Şu kadar ki; muaccel aidat borcunu ödememiş olan üye, Genel Kurulda oy kullanma, seçme ve seçilme hakkında haiz değildir. Genel Kurulda oy kullanmak isteyen üye, Genel Kurul öncesinde aidat borcunu ödeyerek, Genel Kurul haklarından yararlanabilir.

5.2 Fahri Üye:
5.2.1-Derneğe maddi manevi önemli destek sağlamış bulunanlarla, çevre ve atıklarla ilgili önemli toplumsal, sosyal, bilimsel, medya ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katkı veren, tüzel kişilerle, kısmen veya tamamen atık sektöründe faaliyet gösteren firmaların, kurumların veya yerel hizmet veren kamusal kuruluşların oluşturduğu birlikler, Fahri üyeliğe Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilirler.
5.2.2-Fahri Üyeler, gönüllülük esasına göre Yönetim Kurulu ile uyum içinde dernek faaliyetlerine katkı verirler.
5.2.3-Fahri üyelik için başvuru olabileceği gibi, Yönetim Kurulu kararıyla davet de yapılabilir.
5.2.4-Fahri üyeler, Genel Kurul’a katılabilir ve görüş bildirebilir, ancak dernek organlarında yer alamaz ve oy kullanamazlar. Giriş ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur. İsterlerse bağışta bulunabilirler. Fahri üyelik kararı Yönetim Kurulunca oy birliği ile alınır.
5.2.5- Fahri Üyeler ayrılmak istediklerinde istifa dilekçesi, üyelikten çıkarılmaları için Yönetim Kurulu kararı yeterlidir. Fahri Üyeler, hazirun cetvelinde gösterilemezler ve toplantı yeter sayısına dahil edilmezler.
5.2.6-Fahri Üyelik, her zaman Yönetim Kurulu’nca yeniden değerlendirilerek sonlandırılabileceği gibi, Yönetim Kurulu’nca en fazla 1 (bir) genel kurul dönemi daha uzatılabilir ve her halükarda, Fahri Üyenin üyeliğinin başlangıcından itibaren 2. Olağan Genel Kurulda kendiliğinden sona erer. Yeniden Fahri Üyelik talebi veya daveti olması durumunda, Fahri üyelik süreci işletilir.

Üyelik Koşulları:
Madde 6
6.1-Derneğe, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 2872 sayılı Çevre Kanununa uygun olarak gerekli izin, akreditasyon, geçici faaliyet belgesi, lisans uygunluk belgesi vb belgelere sahip olup, ana sözleşmelerinde endüstriyel/evsel atıkların yönetimi veya atıklardan enerji üretimi ile ilgili faaliyetleri tanımlanmış olup, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek, bu doğrultuda çalışmayı kabul eden tüzel kişiler, derneğin en az iki asli üyesinin önerisi ile üye olmak için başvurabilirler.
6.2-Asli işi olmamakla birlikte, yasaların izin verdiği ölçüde kısmen endüstriyel/evsel atıkların yönetimi veya atıklardan enerji üretimi süreçleriyle iştigal eden ve asli işleri nedeniyle kendi sektörel birlikleri olan firmalar, ancak sektörel birlikler olarak başvurabilecekler ve üyeliğin kabulü durumunda, sözkonusu birlik, 1 üye olarak kabul edilecek olup, 1 (bir) oy ile temsiliyet kazanabileceklerdir. Sektörel birliği olmayan tüzel kişilerin üyeliği, madde 6.1 kapsamında değerlendirilecektir.
6.3-Bünyesinde İl Belediyelerini de içeren Bölgesel ve Ulusal Düzeydeki Belediye Birlikleri, birlik tüzel kişileri adına 1 (bir) kişi olarak Fahri üyelik için başvurabilirler.
6.4-Yönetim Kurulu, inceleme ve değerlendirmelerinin sonucuna göre Asli veya Fahri üyeliğe kabulde tam yetkilidir.
6.5-Üyelik, asli veya fahri üyelikten sadece birisi ile sınırlı olup, üye aynı anda iki üyelik kazanamaz.

Üyelik Hakları:
Madde 7
7.1-Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,
7.2-Genel Kurulda her üyenin bir oy kullanma hakki vardır. Üye, oyunu yazılı bildirdiği temsilcisi aracılığıyla kullanır.
7.3-Dernek faaliyetleri nedeniyle oluşturulan iş ve ilişkiler ağından ve dernek üyesi olmanın getireceği avantajlardan yararlanma.
7.4-Uygun gördüğü bir konuyu Yönetim Kurulu’na götürmek,
7.5-Yönetim Kurulu kararı ile etkinliklerde Derneği temsil etme.
7.6-Dernek üyeliği, üyelerin hareket özgürlüğünü sınırlamaz. Üyeler, rutin faaliyetleri ile ilgili konularda Dernek çalışmalarından bağımsız olup, çalışmalarını ve görüşlerini diledikleriyle paylaşmakta, diğer kuruluşlarla ilişki kurmakta, yayın yoluyla ya da başka bir şekilde duyurmakta özgürdür.

Üyelerin Yükümlülükleri:
Madde 8
8.1-Üyeler, Dernek faaliyetlerini yürütürken, Yasallık, Güven, Duyarlılık, Sorumluluk, Paylaşım ve Centilmenlik değerlerine uymaya ve geliştirmeye gayret ederler.
8.2-Üyeler, Dernek Yönetimi ile uyum içinde, üzerine düşen görevleri veya gönüllü üstlendiği işleri layıkıyla yerine getirmeye çalışırlar. Üye, bu konuda Dernekten ve diğer üyelerden her zaman yardım talep edebilir.
8.3- Üyeler, Derneğin saygınlığını savunur, katkı sağlar ve temsil ederler.
8.4-Ödenti verme yükümlülüğü: Üyeler, 5. Bölüm’de Derneğin gelir kaynakları’nda belirtilen usülde Giriş ve yıllık üyelik ödentisi öderler. Ödenti miktarlarını değiştirmeye Genel Kurul yetkilidir. Giriş ve yıllık ödentileri, usulüne uygun ödenmeden üyelik hakları kazanılmış olmaz.
8.5-Üyeler, dernek tüzüğüne ve yasalara uymak zorundadırlar.

Üyelikten Çıkma ve Yeniden Başvurma:
Madde 9
9.1-Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte kalmaya zorlanamaz.
9.2-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
9.3-Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ayrılan üye, dernek üzerinde hiçbir hak iddia edemez.
9.4- Herhangi bir şekilde ayrılan yada üyeliği sona eren üyenin, tüm ödenti borçlarını 90 gün içinde ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
9.5-Dernekten çıkan üye, ayrıldıktan en az bir yıl sonra yeniden üyelik başvurusunda bulunabilir.

Üyelikten Çıkarılma:
Madde 10-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,
10.1-Meri mevzuata ve Tüzüğe göre Derneğe üye olma hakkını kaybetmek,
10.2-Üyenin, yıllık aidatlarını, 5. Bölüm Madde 32’de belirtilen usullere göre, ödemenin yapılması gereken aydan sonra başlamak üzere, birer ay arayla yapılan 3 (üç) yazılı (ıslak imzalı veya elektronik posta) ikaza rağmen ve Yönetim Kurulu’nun takdir edeceği bir mazeret belirtmeden ödememesi,
10.3-Yetkisi olmadan Derneği herhangi bir vecibe altına ve zarara sokması,
10.4-Dernek amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunmak,
10.5-3. kişiler nezdinde Derneği küçük düşürmek, Derneğin şeref ve haysiyetini kıracak söz ve davranışlarda bulunmak,
10.6-Dernek organlarınca alınan kararlara uymamakta ısrar etmek,
10.7-Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu ön incelemesini tamamlayarak, ilgili üye hakkında üyelikten çıkartılma kararı alabilir. Dernekten çıkarılanlar, kendilerine yapılan yazılı tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kuruluna kanalıyla Genel Kurul’a itiraz edebilirler. Bu durumunda yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur. Genel Kurulca onaylandıktan sonra üyenin kaydı silinir.
10.8-Dernek ile ilişkisi sona eren üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez,
10.9-Çıkarılan üyeler, yukarıda belirtilen nedenlerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla karara itiraz edemezler.

Üyelerin Dernekte Temsiliyetleri:
Madde 11- Dernek üyesi Tüzel kişiler, kendi yetkilendirme usüllerine göre, temsilci belirlerler. Temsil eden kişi, görevi sona erdiği takdirde, Tüzel kişi adına kurul toplantılarına katılacak ve oy kullanacak temsilci yeniden belirlenip, Derneğe yazılı olarak iletilir. Temsilci, temsil ettiği tüzel kişi adına tam yetkili olarak karar verme yetkisine sahiptir.

Üyeler Arası Centilmenlik:
Madde 12- Üyeler birbirlerine ve derneğe karşı aşağıdaki davranışları ilke edinmişlerdir.
12.1-Üyeler, birbirlerinin açıklamadığı ya da yayımlamadığı hiçbir bilgiyi edinmeye çalışmaz ve ilgili üyeden izin almaksızın kullanmazlar.
12.2-Üyeler, piyasa faaliyetlerini, rekabet hukuku ve iş ahlakı ilkelerine göre tanzim ederler.
12.3-Dernek aleyhinde beyan ve faaliyette bulunmazlar.
12.4-Üyeler, Dernek faaliyetleriyle ilgili konularda edindikleri bilgileri, en kısa sürede Dernek yönetimi ile paylaşırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dernek Organları:
Madde 13-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
13.1- Genel kurul,
13.2- Yönetim kurulu,
13.3- Denetim kurulu,
13.4- Danışma Kurulu
13.5- Onur Kurulu

Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda, Genel Kurul tarafından, başka organlar da oluşturulabilir, ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Genel Kurulunun Toplanması:
Madde 14-Genel kurul, derneğin en yüksek ve yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı tüm asli üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip asli üye listesini belirler ve varsa tüm aidat borçlarının Genel Kurul öncesinde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçlu üyeler, seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. Genel Kurul kararları kesin olup, üyenin Genel Kurul kararlarına karşı yasal hakları saklıdır.

Genel kurul Toplanma Zamanları:
Madde 15-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul Toplanma Zamanı:
Madde 16- Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul, tüzel kişi üyelerin temsilcileri ile toplanır.
Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Bu halde Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının yapılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak, maddi ve fiziki imkanları sağlamak zorundadır.

Çağrı Usulü:
Madde 17-Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri:
Madde 18 – Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu aksine bir karar almadığı sürece, Dernek merkezinin bulunduğu yerde (şehirde) yapılır.

Toplantı Usulü:
Madde 19
19.1-Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
19.2-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
19.3-Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
19.4-Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
19.5-Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
19.6-Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
19.7-Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
19.8-Genel kurulda her asli üyenin bir oy hakkı vardır; Fahri üyelerle, Danışma ve Onur Kurulu üyeleri genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Üye Tüzel kişiler, yazılı olarak bildirdiği temsilcisi eliyle oyunu kullanabilir.
19.9-Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
Madde 20-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlara veya oy pusulalara, asli üyelerce oy verme işleminden sonra içi boş bir kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 21-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
21.1-Dernek organlarının seçilmesi,
21.2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
21.3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
21.4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
21.5.Dernek giriş ve yıllık aidatlarının miktarını ve ödenme usullerini belirlemek,
21.6-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
21.7-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
21.8-Genel Kurul’da bu yönde bir karar alınması durumunda, dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere ve dernek görevlerini yürüten personele verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
21.9-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
21.10-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
21.11-Derneğin vakıf kurması,
21.12-Derneğin fesih edilmesi,
21.13-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
21.14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
21.15-Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
21.16-Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili:
Madde 22
22.1-Dernek Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
22.2-Yönetim Kurulu, başkan dahil beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
22.3-Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan yardımcısı, Sayman ve üyeleri belirler. Genel Sekreteri seçer veya dışarıdan atar.
22.4-Yönetim Kurulu, 2 (iki) ayda bir olmak üzere önceden kararlaştırılmış toplantı gününde toplanır. Gerektiğinde tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, toplantılarını isterse dönüşümlü olarak Dernek üyesi tüzel kişilerin merkezlerinde veya Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılan uygun yerlerde toplanır. Yönetim Kurulu kararlarını, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır.
22.5 Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bir mazereti olmadan, üst üste 3 Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin, Yönetim Kurulu üyeliğinin düşürülmesine Yönetim Kurulu karar verir.
22.6-Üye tüzel kişinin dernekten ayrılması nedeniyle Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu kararıyla genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek tüzel kişi üye göreve çağrılır. Farklı yedek üyelerin aynı sayıda oy alması durumunda, hakkından vazgeçme olmadığı takdirde, aralarında kura çekilir. Göreve gelen Tüzel kişi üye, derneğe yazılı olarak temsilcisini bildirir. Yeni temsilcinin katılımıyla Yönetim Kurulu kendi içinde görev tanzimini yeniden yapar.
22.7-Üye tüzel kişi temsilcisinin, herhangi bir nedenle tüzel kişi ile ilişkisinin sona ermesi durumunda tüzel kişi, yeni temsilcisini takip eden ilk yönetim kurulu toplantısından önce yazılı olarak derneğe bildirir. Yeni temsilcinin katılımıyla Yönetim Kurulu kendi içinde görev tanzimini yeniden yapar.
22.8-Her iki durumda da 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirim yapılır.
Tüzel kişinin herhangi bir nedenle dernek ile ilişkisinin kesilmesi durumunda, temsilcisinin görevi de aynı anda sona ermiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 23
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
23.1-Derneği temsil etmek, amaç ve faaliyetleri dahilinde, alt çalışma grupları kurmak, gerektiğinde kaldırmak, kendi üyesi olan veya olmayan kişilere, belli konuların takip ve tatbiki için süreli veya süresiz görev, yetki ve temsil yetkisi vermek,
23.2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
23.3-Derneğin çalışmaları ile ilgili iç tüzük ve yönetmeliklerin hazırlamak,
23.3 a)-Yönetmelikler, Yönetim Kurulu’nca ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
23.3 b)-Hiçbir yönetmelik, hiçbir amaçla bu Tüzüğün üstünde olarak görülemez veya o şekilde yorumlanamaz.
23.3 c)-Yönetmeliklerde değişiklik yapma yetkisi veya iptal edilmesi yönetim kurulunun yetki ve kararına tabidir.
23.4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, yıllık bütçenin en fazla % 50’sine kadar borçlanmak,
23.5-Genel Kurulda karar alınması durumunda Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak.
23.6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
23.7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, genel kurula sunmak,
23.8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
23.9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, Dernekler Kanunu’na, Dernek Tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına uymayan üye hakkında tüzüğün gerektirdiği işlemleri yapmak.
23.10-Derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda iktisadi-ticari işletmeler kurmak, bu işletmelerin yönetim ve denetim şeklini oluşturmak, idari kadrolarını atamak, çalışma ve uygulama kurallarını tespit ve tayin etmek,
23.11-Yönetim Kurulu, Genel Kurulda onaylanan bütçeyi, dernek faaliyetleri çerçevesinde olmak üzere 2 (iki) katına kadar arttırmaya yetkilidir.
23.12-Dernek, büro ve birimlerinde görev yapacak personelin istihdamı ile tayin terfi ve ücretlerini belirlemek, sözleşme yapmak, gerektiğinde sözleşmeyi feshetmek,
23.13-Amaç ve faaliyetleri ile ilgili teknik gezi, organizasyon, fuar, sempozyum vb etkinlikler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak,
23.14-Derneğin amacını gerçekleştirmek için, Mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanmak, karar almak ve uygulamak,

Dernek Başkanı:
Madde 24
Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Dernek Başkanıdır. Dernek Başkanı, Derneği temsil eder. Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda başkan vekili başkanın bütün yetkilerine sahiptir. Dernek adına açıklama yapma yetkisi başkana, mazereti halinde veya yoksa başkan vekiline, o da yoksa Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.

Denetim Kurulunun Teşkili:
Madde 25
Denetim kurulu, iki yıl için, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim Kurulu 1(bir) yılı aşmayan aralıklarda dilediği zaman Toplantılarını Dernek merkezinde ya da Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde uygun bir yerde yapabilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Eşitlik durumunda, hakkından vazgeçme olmadığı takdirde kur’a çekilir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 26
26.1-Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek,
26.2-Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunmak,
26.3-Genel Kurul’un yetki alanındaki konularla ilgili olarak Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

Danışma Kurulunun Teşkili:
Madde 27
27.1 Yönetim kuruluna derneğin hizmetleri ile ilgili konularda ücretli veya fahri danışmanlık yapmak üzere, yönetim kurulu kararı ile ihtiyaç duyulduğu kadar danışman görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Dernek faaliyetleriyle ilgili kamu otoriteleri, Üniversiteler vb bilimsel araştırma kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bilgi ve birikimleriyle sektörde saygınlığı olan kişilerden, Yönetim Kurulunun önerisi ile oluşturulur.
27.2 Dernek danışmanları, konu ve alanlarında, danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak görevlendirilirler.
27.3 Hangi konularda danışma kurulu veya danışman görevlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir.
27.4 Danışman olarak görev alacakların öncelikle bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli, uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.

Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 28
Danışma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
28.1 Dernek faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak başkan veya yönetim kuruluna yazılı ve sözlü görüş bildirmek,
28.2 Yönetim kurulunun karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt, inceleme ve dernek amaçları doğrultusunda talep ettiği alanlarda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
28.3 Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun bilgisine başvurduğu konularda Derneğin amaçları doğrultusunda faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak için uzmanlıkları çerçevesinde gerekli desteği sağlamak üzere faaliyette bulunur. Dernek organlarında görev almazlar ve oy kullanamazlar.

Onur Kurulunun Teşkili:
Madde: 29
Derneğe maddi manevi önemli destek sağlamış bulunanlarla, çevre ve atıklarla ilgili önemli toplumsal, sosyal, bilimsel, medya ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katkı veren, gerçek kişiler, Yönetim Kurulunun oybirliği ile aldığı kararla onur kuruluna davet edilirler. Kabul etmeleri durumunda Onur kuruluna kaydedilirler. Onursal üyeler, dernek organlarında yer alamaz ve oy kullanamazlar.
Onur Kurulu Üyeliği süresi bir Olağan Genel Kurul dönemi ile sınırlı olup, Yönetim Kurulu’nca en fazla 1 (bir) genel kurul dönemi daha uzatılabilir ve her halükarda, Onur Kurulu Üyeliğinin başlangıcından itibaren 2. Olağan Genel Kurulda kendiliğinden sona erer.

Onur Kurulunun Görevleri:
Madde: 30
30.1-Onur Kurulu üyeleri, birlikte veya bireysel olarak Derneğin amaç ve faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim kurulu ile istişare ederek, derneğin kamuoyunda pozitif algısına katkı verecek etkinliklerde bulunur.
30.2-Onur Kurulu üyeleri, gönüllülük esasına göre Yönetim Kurulu ile uyum içinde dernek faaliyetlerine katkı verirler.
30.3-Onur Kurulu üyeleri, Genel Kurula katılabilir ve görüş bildirebilirler. Ancak dernek organlarında yer alamaz ve oy kullanamazlar. Giriş ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur. İsterlerse bağışta bulunabilirler.

Dernek Genel Sekreteri:
Madde 31 Genel Sekreter, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu’nca belirlenmek üzere derneğin işlerinin takibinden ve dernek personelinin yönetilmesinden birinci derecede sorumlu idari görevlidir. Çalışmaları nedeniyle sadece Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Dernek Genel Sekreteri, Yönetim Kurulunun tabii üyesi olarak toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.
31.1-Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyması halinde hazırlanacak içtüzükle belirlenen görevleri yapmak üzere, ücret mukabili çalışacak sorumlu personel atayabilir. Bu görevler Yönetim kurulunun yetki verdiği ve kendisine karşı sorumlu tuttuğu Dernek Genel Sekreterinin sorumluluğu altında yerine getirilir. Dernek Genel Sekreterinin idari yetki ile harcama konu ve sınırları, Yönetim Kurulu’nca alınacak karar çerçevesinde tanzim edilir.
31.2- Bir görevlendirme yapılmadığı sürece Dernek adına harcama yapmak, Dernek Yönetim Kurulu yetkisindedir. Yönetim Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Dernek Başkanı harcama yapmaya ve harcama ile ilgili işlemlerini yürütmeye, yetkilidir. Kasa belgeleri, Dernek Genel Sekreterinin olurunu taşımak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Derneğin Gelir Kaynakları:
Madde 32-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
32.1-Giriş ödentisi: Üyelerden giriş ödentisi olarak 12.000 (onikibin) TL, yıllık aidat olarak ise, 12.000 (onikibin) TL alınır. Dernek Giriş ödentisi, üyelik başvurusunun kabul edildiğinin yazılı olarak üyeye bildirilmesinin ardından, belirtilen bankaya tam olarak ödenir ve makbuzu kayıt işlemlerinde ibraz edilir. Yıllık Üye Aidatı ise, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2(iki)’ye bölünerek ödenir. Yıllık aidat, üye olunan ay dahil olmak üzere, yıl sonuna kadarki ödemeleri içerir. Aidat miktarlarında değişiklik yapmaya Genel Kurul yetkilidir.
32.2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
32.3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
32.4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
32.5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
32.6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
32.7-Katılım ve katkı payları.
32.8-Diğer gelirler.

ALTINCI BÖLÜM

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:
Madde 33-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü:
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:
Madde 34 -Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi:
Madde 35-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü:
Madde 36 -Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi:
Madde 37-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Harcama ve Borçlanma Usulleri:
Madde 38-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Harcama, borçlanma vb. Dernek ile ilgili maddi sonuçlar doğuracak yetkilendirme, konu ve miktar sınırlarını içerecek şekilde Genel Kurul tarafından yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:
Madde 39-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli:
Madde 40-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde “TÜM ATIK VE ÇEVRE YÖNETİMİ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği:
Madde 41-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 41 (kırkbir) maddeden ibarettir.