Asil Üyelik

Derneğin asli üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca asli üyeliğe kabul edilen tüzel kişilerdir.

Derneğin amaçlarını kabul eden ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre ve dernek üyelik koşullarına uygun tüzel kişiler, en az 2 (iki) asli üyenin referansı ile üye olmak için başvurabilirler.

Üyelik başvurusu üyelik formu doldurularak yapılır. Yönetim Kurulu, başvuruları en geç 30 gün içerisinde, üyeliğin kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

Derneğe asli üye kabulünde, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun onayı gereklidir. Başvurusu kabul edilen kişi, dernek giriş ve yıllık ödentisini, dernek tüzüğünün 5. Bölümünde belirtilen usule uygun olarak ödediğini gösteren banka dekontu ve kayıt için gerekli diğer belgeleri ibraz ettikten sonra, dernek kayıt defterine kaydedilir. Reddedilmesi durumunda kişi, reddedilme gerekçelerini giderse bile, başvuru tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak davet edilmediği sürece, 1 yıl geçmeden üyelik için tekrar başvuramaz.

Tüzel kişiyi, kendi yetkilendirme usullerine göre dernek faaliyetleri ile ilgili tam yetkilendirilmiş 1 (bir) kişi temsil eder. Firma, temsilcisinin herhangi bir nedenle değişmesi halinde, yeni temsilcisini yazılı olarak derneğe bildirilir.

Asli üyeler, aralarında herhangi bir ayrım yapılmaksızın, Genel Kurulda oy kullanmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Asli üyeler her genel kuruldan önce, kendisini temsilen oy kullanacak temsilcisini yazılı olarak Derneğe bildirir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye temsilcisi, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Şu kadar ki; muaccel aidat borcunu ödememiş olan üye, Genel Kurulda oy kullanma, seçme ve seçilme hakkında haiz değildir. Genel Kurulda oy kullanmak isteyen üye, Genel Kurul öncesinde aidat borcunu ödeyerek, Genel Kurul haklarından yararlanabilir.

Üyelik formu için tıklayınız.